Main menu

Dziedziczenie

Ewolucja wszystkich żyjących na ziemi organizmów zachodzi poprzez zmiany w cechach, które podlegają dziedziczeniu. Dziedziczenie cech (np. koloru oczy, włosów itp.) kontrolowane jest poprzez geny, których cały zespół stanowi genotyp danej jednostki żywej. Cechy osobnicze, na które ma wpływ nie tylko genetyka, ale równie środowisko nazywamy fenotypem. Są to cechy, które są widoczne gołym okiem.

Genetyka dziedziczenie cech

Cechy, które podlegają dziedziczeniu, przenoszone są z pokolenia na pokolenie przez łańcuch genetyczny zwany DNA. To w tej cząsteczce kodowane są informacje na temat cech poszczególnego osobnika. DNA stanowi długi biopolimerem, którego składowymi są cztery rodzaje zasad azotowych. Łańcuch zbudowany jest w taki sposób, że ułożone w niej zasady z zakodowanymi informacjami genetycznymi tworzą większe całości, które przypominać mogą w budowie nasze zdania. Biologia organizmu doskonale je rozpoznaje i według tych wytycznych „koduje” działanie, jak i cechy konkretnej jednostki żywej.

DNA komórek żywych przed podziałem jest kopiowane, dlatego obie komórki „rodziców” uzyskują swoją wyjściową sekwencję DNA. Jednostki funkcjonalne fragmentów cząsteczki DNA nazywamy genami. Geny charakteryzują się różnym układem zasad azotowych. Ścieśnione w strukturach genowych zasady azotowe tworzą długie łańcuchy DNA, które przyjęły nazwę chromosomów.

Miejsca w sekwencji o specyficznym charakterze to locus. Jeśli locus zmienia się pomiędzy osobnikami, to różne jej formy przyjmują formę alleli. Nowe allele powstają również w wyniku mutacji. Nowe mutacje mogą powodować zmiany w oddziaływaniu na konkretny gen, co ostatecznie może objawiać się w zmianach fenotypu organizmu. Większość cech fenotypowych jest jednak bardziej złożona i odpowiada kilku locus, dlatego nawet ich mutacja nie objawia się od razu w zmianie cech widocznych. Jednak ich dalsze mutacje mogą ujawnić się w kolejnym pokoleniu.

Ewolucja – dziedziczenie

Ewolucja w komórkach DNA zachodzi na skutek zmian genetycznych, które przyjmują w tym kontekście formę mutacji. Mutacje mogą spowodować zmiany w genie, uniemożliwić jego funkcjonowanie, bądź też całkowicie go wyłączyć.

Mutacje mogą dotyczyć również dużych fragmentów chromosomów, co powoduje wygenerowanie dodatkowych kopii genów wprowadzanych do genomu. Te właśnie dodatkowe kopie wygenerowane poprzez mutacje, są niezbędnym surowym materiałem genetycznym do zachodzenia ewolucji. Nowe geny ewoluują w rodzinach genowych, które są dzielone poprzez wspólnych przodków.